Profil grada Leskovca

U gradu Leskovcu prema poslednjem popisu živi  144.206 stanovnika i on je ujedno regionalni i privredni centar i strateška tačka za slobodnu trgovinu sa zemljama jugoistočne Evrope, članicama CEFTA i EU. Leskovac ima površinu od 1.025km2 I ima 144 naseljena mesta. Grad Leskovac je centar Jablaničkog okruga.
Grad je logistički odlično povezan – kroz Leskovac prolazi panevropski Koridor X (Autoput E75) i međunarodni pružni pravac Budimpešta – Beograd – Niš – Skoplje - Atina. 
Leskovac ima dugu preduzetničku tradiciju i dinamičan MSP sektor, a najrazvijenije grane privrede su hemijska, prehrambena, tekstilna, i drvno-prerađivačka. 
Grad Leskovac je  razvio institucionalne okvire za lokalni ekonomski  razvoj i  sertifikovan  je od strane NALED-a kao grad sa povoljnim  poslovnim okruženjem.
 
LJUDSKI RESURSI
 
Zahvaljujući razvijenom sistemu srednjeg i višeg obrazovanja i značajnim ljudskim resursima  grad može da ponudi kvalitetnu radnu snagu .
Obrazovnu mrežu čine: 25 osnovne škole, 11 srednjih škola (stručne srednje škole u oblasti poljoprivrede, tekstila, mašinstva,  elektrotehnike, saobraćaja, medicine, ekonomije, hemije, trgovine i ugostiteljstva), 2 visoke škole, Tehnološki fakultet kao I ispostave više privatnih fakulteta.
Broj nezaposlenih u januaru 2018 godine na evidenciji NSZ je 17.237. Prema poslednjim zvaničnim podacima RZS broj zaposlenih u Leskovcu je 29.584 od toga je 18.829 zaposleno u privredi. 
 
LOKALNA PRIVREDA
 
U gradu posluje 1050 privrednih subjekata i 3.638 preduzetnika. Dominantne grane privrede: prehrambena industrija, prerada drveta, tekstilna industrija,  hemijska industrija, trgovina. Najveće domaće kompanije: Jugprom (prerada i konzerviranje voća i povrća), Mesokombinatpromet (prerada mesa), DCP-hemigal (proizvodnja parfema i toaletnih preparata.) Najvažniji strani investitori: Yura korporacija (automobilska industrija, Južna Koreja), Actavis (farmaceutska industrija, Island), Porr Werner&Weber (zbrinjavanje i tretman otpada, Austrija),Mlekara doo (mlečno I mlečni proizvodi deo  Bonafarm group  Mađarska), Falke Serbia (tekstilna industrija, Nemačka), Jeanci Serbia (tekstilna industrija, Turska), Auto stop interiors (tehnički i industrijski tekstil, Grčka).
 
SAOBRAĆAJNA POVEZANOST
 
Autoput (Koridor X): Direktan pristup autoputu E-75 Magistralni putevi: M-9 (veza sa Bugarskom) Železničke linije (Koridor X): Direktan pristup kraku Koridora X E-85 (Salcburg-Beograd-Leskovac-Skoplјe-Solun) Luke: Luka Beograd – udaljenost 279 km Aerodromi: Aerodrom u Beogradu – udaljenost 288 km, aerodrom u Nišu – udaljenost 47 km, aerodromi u Skoplju i Sofiji – udaljenost 150 km.
 
ZELENA ZONA
 
Zelena zona  je nova industrijska zona u vlasništvu grada Leskovca, površine 971.500m2, formirana  u cilju obezbeđivanja novih investicija.
Pravila uređenja - Prema Planu generalne regulacije 16. Zelena zona podeljena je na dva dela deo 4a I 4b.
U celini 4a (zapadni deo) namenjeni proizvodno-poslovnim delatnostima, kao i kompatibilnim sadržajima, a u celini 4b (istočni deo) namenjeni skladištenju i distribuciji pretežno voća i povrća, kao i kompatibilnim sadržajima. 
Celokupno područje zone predstavlja građevinsko zemljište.
Pravila građenja: Zona 4 – Celina 4a – Nova „zelena“ zona / zapadni deo - proizvodno-poslovna zona prostire se na površini 42,7ha I komunalno je opremljena. Dozvoljena je izgradnja objekata, dominantne namene – privređivanje ( mala i srednja preduzeća, industrijska proizvodnja (laka industrija), skladišta, servisi, uslužne i komercijalne delatnosti, mešovito poslovanje). Dozvoljava se izgradnja pratećih namena koje su kompatibilne sa osnovnom – zelenilo i objekti prateće saobraćajne i komunalne infrastrukture.
Zona 4 – Celina 4b – istočni deo – agro zona- Dozvoljena je izgradnja objekata dominantne namena - skladišta ( hladnjače, sušare, špedicioni centar, administrativni objekti i drugo ) i prehrambena industrija u funkciji prerade i distribucije poljoprivrednih proizvoda.
Za celinu 4b potrebna je dalja urbanistička razrada PDR-a.
 
 

.

 

 

PREUZMITE PROFIL GRADA LESKOVCA