Sanacija sanitarnog čvora

Radovi na sanaciji sanitarnog čvora  u srednjoj  školi " Svetozar Krstić -Toza" u Vučju  su uspešno okončani   u  ugovorom predviđenom roku. Prethodio im je  postupak javne nabavke  po javnom pozivu i izvršenom izboru ponuđača sa najpovoljnijom ponudom.
 
Ugovor o sprovođenju radova na sanaciji sanitarnog čvora u Srednjoj školi „Svetozar Krstić-Toza potpisan je 6.10.2017. godine sa AD “Crna Trava“ Leskovac, kao izabranim  izvođačem radova.
 
Vrednost ugovorenih radova po ugovoru i  aneksu je 985.118,48 dinara, bez PDV-a tj. 1.149.742,17 dinara sa PDV-om. 
Radovi na sanaciji sanitarnog čvora  finansirani su sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja preko Sektora za investicije u iznosu od 780.000,00 dinara i 369.742,17 dinar od strane Grada Leskovca.
Rok za izvođenje radova je ugovoren na  35 kalendarskih dana. Početak izvođenja radova je bio  18.10.2017. godine. Radovi su završeni 23.11.2017.godine.