Usvojen rebalans budžeta

Na 53. sednici Gradskog veća  grada Leskovca  održanoj 20. decembra 2017. godine, usvojen je rebalans budžeta za 2017. kao  i predlog odluke o ukidanju Centra za ekonomiku domaćinstva “ Danica Vuksanović“. Odlukom o izmeni i dopuni odluke o budžetu  grada Leskovca  ukupni prihodi i rashodi  grada se usklađuju na iznosu od 3.889.988.000 dinara.
 
Na osnovu  odluke o ukidanju Centra za ekonomiku domaćinstva sprovešće se  postupak likvidacije  ustanove koja je formirana 1959. godine, kao  Centar za obrazovanje, unapređenje kulture ishrane, odevanja, stanovanja, savetovalište za higijenu, obrazovanje trudnica, dojilja, odojčadi, dece  kao i organizovanje mnogobrojnih praktičnih kurseva  za krojenje, šivenje, konzervisanje  voća i povrća … Odlukom o osnivanju bilo je predviđeno, da se pored sredstava iz budžeta,  deo sredstava za finansiranje ustanove obezbeđuje prodajom usluga  na tržištu  ali je komercijalni  efekat bio nedovoljan da Centar za ekonomiku domaćinstva preživi tranziciju i nastavi sa radom. Ovom odlukom razrešava se dužnosti  vršilac dužnosti direktora i zakonski zastupnik Centra a određuje  se  likvidacioni upravnik .
 
Odluka o  o izmeni i dopuni odluke o socijalnoj zaštiti  građana na teritoriji grada Leskovca  dopunjena je  savetodavno-terapijskim i socijalno-edukativnim  uslugama koje u  skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti  pruža lokalna samouprava. Ovo su usluge podrške porodici  koja je u krizi, savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja , podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice  sa smetnjama u razvoju, unapređenje porodičnih odnosa i ponovno spajanje porodice, savetovanje i podrška u slučajevima nasilja, porodična terapija , medijacija, SOS telefoni  kao i druge savetodavne i edukativne delatnosti. 
 
Jednoglasno su usvojeni i poslati Skupštini grada na razmatranje predlozi: Strategije  bezbednosti grada kao i predlog odluke  kojom se daje saglasnost  gradskoj upravi  grada Leskovca  – Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj za raspisivanje javnog konkursa za izbor programa - projekata  organizacija i udruženja u oblasti socijalne zaštite koji će se finansirati iz sredstava budžeta grada za 2018. godinu. 
 
Izveštaj o realizaciji Programa razvoja grada Leskovca za period 2015-2020 . godine  koji se odnosi na 2016. godinu razmatraće se i  na narednoj sednici Gradskog veća koja će se održati 25. decembra 2017.